fbpx
hollanda'da şirket kurmak oturma izni

 

HOLLANDA VERGİ SİSTEMİ | HOLLANDA ŞİRKET KURMAK | KURUMLAR GELİR VERGİSİ

Hollanda vergi sisteminde; Hollanda kurumlar gelir vergisi, Hollanda’daki bir şirketin (Hollanda içinde yaşayan vergi mükellefleri) dünya çapındaki geliri üzerinden hesaplanmaktadır. Hollanda’da şirket kurmak söz konusu ise, yerleşik olmayan kuruluşlar, Hollanda’da belirli bir Hollanda gelir kaynakları elde ettikleri sürece, Hollanda’daki kurumlar vergisine tabidirler (ikamet etmeyen vergi mükellefleri). Örneğin, kar, yabancı bir işletmenin (Hollanda’da şirket kurmak) bir Hollanda daimi kuruluşuna atfedilebilir ise söz konusudur.

İkamet Yeri

Hollanda vergi sisteminde; kurumlar vergisi hem ikamet eden hem de ikamet etmeyen (Hollanda’da şirket kurmak) mükellefler üzerinden vergilendirilir. Şirketlerin Hollanda’da etkin bir şekilde yönetildikleri kanıtlanabiliyorsa, yerleşik vergi mükellefi olarak nitelendirilirler. Buna ek olarak, kurumlar vergisi mükellefleri, asıl yönetimi yurtdışından olsa bile (Hollanda’da şirket kurmak), Hollanda medeni hukuka göre kurulduğunda, Hollanda Kurumlar Vergisi amaçlarına göre, yerleşik vergi mükellefi olarak kabul edilirler. Sonuç olarak Hollanda’da şirket kurmak, çifte ikamet durumu ortaya çıkabilir. Bir şirketin çifte ikamet durumu, etkinlikle yönetildiği ülke lehine, genellikle vergi antlaşması hükümleri tarafından engellenir.

Yerleşik Kurumlar Vergisi Mükellefleri

Yerleşik kurumlar vergisi mükellefleri, dünya çapındaki gelirleriyle, Hollanda vergi sisteminin bir parçası olan, Hollanda Kurumlar Gelir Vergisi’ne tabidir.Bu şirketler, Hollanda dışlında kazanılan kazançları üzerinden de yabancı kurum gelir vergisine tabi olabilirler. Çifte vergilendirmeyi önlemek için Hollanda vergi sistemi kanunu, zaten vergilendirilmiş veya başka bir ülkedeki vergilere tabi olan geliri muaf tutan çeşitli kurallar içermektedir. Bu çifte vergilendirmeyi önleme, katılım muafiyetinde, amaç muafiyetinde, ikili vergi antlaşmalarında veya Çifte Vergilendirmeyi Önlemek Amaçlı Tek Taraflı Kararnamede yer almaktadır.

Hollanda’da Şirket Kurmak: Yerleşik Olmayan Kurumlar Vergisi Mükellefleri

Hollanda’da Şirket Kurmak: Yerleşik olmayan kurumlar vergisi mükellefleri, ikamet etmeyen ve belirli Hollanda kaynaklarından gelir elde eden işletmelerdir. Örneğin,

  • Bir Hollanda daimi iş yerinden veya daimi temsilciliğinden elde edilen ticari kazanç.

  • Hollanda’da bulunan gayrimenkul mülklerden elde edilen gelir.

Hollanda’da şirket kurmak: Yerleşik olmayan vergi mükellefleri, Hollanda kaynaklı gelirleri için, genellikle kurumlar vergisine tabidir. Hollanda’daki bir daimi şirketin karı, bağımsız bir şirketmiş gibi Hollanda vergi sistemindeki kurallara göre belirlenir. Genel müdürlükten faiz veya benzeri masrafları (ör: telif ücretleri), bu masrafların genel müdürlük tarafından özellikle iş yeri adına yapılan işlemlere dayandığı kanıtlanmadığı sürece, düşürülemezler. Daimi iş yeri faaliyetlerine atfedilebilecek, üçüncü taraflardan doğan genel müdürlük masrafları için vergilendirilebilir kardan indirime izin verilir. Genel merkeze yapılan ödemelerde stopaj vergisi yoktur. Bir yabancı şirketin şubesi söz konusu olduğunda (Hollanda’da şirket kurmak), eğer Hollanda’daki faaliyetler daimi bir iş yerini teşkil etmezse (ör: yabancı bir şirketin işlerinin, daimi bir çalışma yeri tarafından yürütülmesi gibi), veya daimi bir temsilci (ör: yabancı bir patronun adına sözleşme akdetme yetkisine sahip olması gibi) söz konusuysa, Hollanda ve yabancı şirketin ikamet durumu arasındaki vergi antlaşmasında belirtildiği gibi, kurumlar gelir vergisi feshedilebilir.

1 Ocak 2013’e kadar, Hollanda vergi sistemi yasasına göre, Hollandalı bir yönetim kurulu üyesi veya vekili olarak faaliyetlerde bulunmuş yerleşik olmayan iş yerleri (Hollanda’da şirket kurmak gibi), Hollanda’da vergilendirilebilirdi. 2013 yılı itibariyle bu kural yönetim kurulu üyelerinin veya vekillerin yasal faaliyetleri için ücretin vergilendirilmesine ilişkin mevcut kuralın uzatılacağı şekilde değiştirilmiştir ve fiili yönetim faaliyetleri veya yönetim hizmetleri için ücret dahil edilmiştir. Bununla birlikte, Hollanda’nın geçerli vergi antlaşması gereğince vergilendirmeye izin verilip verilmeyeceği değerlendirilmelidir. Hollanda vergi sisteminde uygulanabilir bir vergi antlaşması bulunmaması halinde, Hollanda vergilendirme yapar.

Kurumlar Vergisi Oranı

Kurumlar vergisi oranı aşağıdaki oranlarda vergilendirilir (2015):

İlk 200,000 Euro, %20

200,000 Euro’nun üzerindeki vergilendirilebilir kazançlar üzerinden %25

Hollanda vergi sisteminde; (Patentli) maddi olmayan duran varlıklar için (Innovation Box) özel isteğe bağlı bir vergi oranı seçilebilir. Innovation Box’ta fikri mülkiyet net geliri %5’lik geçerli vergi oranı ile vergilendirilir.

Peşin Vergilendirme

Yasal kurumlar vergisi oranından daha önemli olanı, geçerli vergi oranlarıdır, örneğin hangi vergi ödemelerinin ticari karların bir yüzdesi olarak etkili olacağı. Bu bağlamda, Hollanda’da bir şirketin depolanması, dağıtımı, satışı ve imalat faaliyetlerinde geçerli vergi oranını azaltmak için veya Hollanda’da faaliyet gösterdiğinde çeşitli vergi planlama teknikleri mevcuttur. Bir Hollanda ofisinin vergi durumunun ne olacağını net olarak (önceden) bilmek için, vergi müfettişinden geçici vergi kararı alınabilir.

Kurumlar Gelir Vergisi Matrahı

Kurumlar gelir vergisi hem yerleşik hem de yerleşik olmayan şirketlerde (Hollanda’da şirket kurmak) uygulanır. Yerleşik şirketler, dünya çapındaki geliri üzerinden vergilendirilir. Bununla birlikte, yabancı kaynaklı gelirin çifte vergilendirilmesi, genellikle katılım istisnası, amaç muafiyeti, vergi antlaşmaları veya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Kararnamesi ile engellenecektir. Yerleşik olmayan şirketler (Hollanda’da şirket kurmak), özellikle Hollanda’da iş yapan yabancı şirketlerin şubeleri yalnızca Hollanda kaynaklarından gelen gelir üzerinden vergilendirilebilir.

Genel olarak, Hollanda vergi sistemine göre; Hollanda kurumlar gelir vergisi kanunu, sermaye kazançları ile diğer kazançlar arasında hiçbir ayrım yapmaz. Karlar, prensip olarak, gerçekleştirildikleri yıldaki vergiye tabi gelirin bir parçasıyken; maliyetler, ilgili oldukları yıl içinde düşebilir. Yıllık vergilendirilebilir gelir, ‘sağlam iş uygulaması’na uygun olarak ve tutarlı bir şekilde hesaplanmalıdır. Sağlam iş uygulaması kavramı hukukta tanımlanmamakta ve ağırlıklı olarak içtihat hukukunda geliştirilmektedir. Sağlam iş uygulaması, vergi amaçları için üzerinde bazı düzeltmeler yapılmış olan genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine dayalıdır. Güvenilir iş uygulamalarına uygunsa ve bir defalık vergi avantajı elde etmek için yapılmadığı sürece, vergiye tabi gelirin hesaplanmasına ilişkin ilkelerde değişiklik yapılmasına izin verilmelidir. Bu oldukça genel vergi kanunu hükümleri, Hollanda Vergi Dairelerine, vergiye tabi kar hesaplamalarına pragmatik bir tutum takınmalarına izin verir. Vergi müfettişiyle, vergilendirilebilir karın hesaplanmasında kullanılan yöntemin öğeleri hakkında, şirketlerin ne kadar gelir elde ettiği, şirketler arası transfer fiyatlandırması ve şirketler arası maliyet paylaşımı düzenlemeleri gibi peşin antlaşmaları görüşmek yaygın bir uygulamadır. Sonuç olarak ‘sağlam iş uygulaması’na uygun olduğu sürece, uygun sistemin belirlenmesinde önemli bir muafiyet vardır. Uluslararası gelişmelerin bir sonucu olarak, Hollanda, ‘sağlam iş uygulaması’ felsefesinin daha yasal bir temelini oluşturmanın bir yolu olarak transfer fiyatlandırması düzenlemelerini Hollanda vergi sistemi yasasına dahil etti.

Transfer Fiyatlandırılması – Piyasa Koşullarına Uygunluk İlkesi

Hollanda kurumlar gelir vergisi kanunu, mallar ve hizmetler için şirket içi fiyatların piyasa koşullarına uygun olması şartını içermektedir. Piyasa koşullarına uygunluk ilkesi nedir? Piyasa koşullarına uygunluk ilkesi, genel olarak ilgili şirketler arasındaki işlemlerin hüküm ve koşullarının, bağımsız üçüncü taraflar arasında yapılan aynı işlemlerin hüküm ve koşullarına benzer olması gerektiği anlamına gelir. Transfer fiyatlandırması belgeleri, bağlı taraflar arasındaki işlemlerin piyasa koşullarına uygunluk ilkesi dahilinde olduğunu göstermek için dosyada tutulmalıdır. Şirketler arası fiyatlandırma esasları, OECD model vergi antlaşmasında ve OECD transfer fiyatlandırması yönergelerinde yer alan şirketler arası fiyatlandırma için, piyasa koşullarına uygunluk ilkesine dayanan kapsamlı politika ile uygulanır. Grup içi mali hizmetler şirketleri için, grup finansmanı ve  telif hakkı şirketlerini içeren özel kurallar ve yönergeler sağlanmaktadır. Hollanda vergi sisteminde; Hollanda vergi dairesiyle, transfer fiyatlandırması konularında peşin vergi kararı ve/veya peşin fiyatlandırma antlaşmaları imzalamak mümkündür.

Sermaye Kazançları

Sermaye kazancı ve zararı, normal vergilendirilebilir gelir içerisinde gösterilmektedir. Güvenilir iş uygulamalarının genel kuralı, sermaye kazançlarının gerçekleşene kadar vergilendirilmemesidir ancak sermaye kayıpları makul olarak beklenebildikleri anda düşebilir.

Buna ek olarak, kısa vadeli alacaklar / döviz cinsinden alacakların talepleri (örneğin, talep üzerine halihazırda mevcut olan döviz cinsinden alacaklar), güvenilir iş ilkelerine uygun olarak, mevcut değere göre değerlendirilmelidir. Bu mahkeme kararına dayanmaktadır ve kazanç ve kayıpların derhal hesaba katılması gerektiği anlamına gelir. Yabancı para cinsinden uzun vadeli alacaklar için, güvenilir iş ilkelerinin kuralları, böyle bir alacak/tazminatın, bilanço tarihindeki döviz kuru üzerinden değerlendirilmesine karşı değildir. İhtiyat prensibine dayanarak, döviz cinsinden böyle uzun vadeli bir alacağın tarihi değere veya düşük-geçerli değere göre değerlendirilir.

Hollanda vergi sisteminde; bir varlığı, başka bir (ekonomik açıdan karşılaştırılabilir) varlıkla değiştirmenin içten bir niyeti varsa, satış veya imha edilmesinden doğan kazançlar, yeniden yatırım rezervinde vergiden muaf tutulabilir. Bununla birlikte, önemli bir ortaklığın elden çıkarılmasından doğan kazanç veya zarar, katılım muafiyeti kapsamında muaftır.

Tags:

©2021 AbroadBiz, All right and copyright reserved by AbroadBiz  https://www.abroadbiz.com/tr/

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?